ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด Sliding Jquery Menu
เข้าชมทั้งหมด : 669 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation


Sliding Jquery Menu

how to create a sliding menu button using jquery.When the button is clicked it rolls out a box full of links, when the button is clicked again it rolls back in. This can be done using jquery。

 

Now for the exciting bit open up notepad and save a blank notepad document as styles.css, save the file into a folder called sliding menu on your desktop. Once saved close notepad, open up your folder “sliding menu” create two new folders one called js and another called images. Goto the main jquery webpage and download the jquery libary “jquery-1.3.1.min.js” rename the file to just “jquery” and stick it into the folder js. Open up dreamweaver and create a new HTML file save the file straight away inside your sliding menu folder. (filename for the HTML file doesnt matter call it what you like, sliding_menu.html might be a good idea.) Now your in dreamweaver click the code view tab.

 

The most import thing we need to do first is reference our javascript and css files we do this by typing this chunk of code within the “HEAD TAGS”.

 

 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="js/slider.js"></script>

 

You will notice there are 3 files we have referenced styles.css, jquery.js and a third slider.js (but i havent got a slider.js file i hear you cry.) We need to create that now, open up notepad and save a blank notepad document as slider.js, save it inside your js folder. Open up your slider.js file inside dreamweaver and type out the code below.

 

$(document).ready(function () {
   $('img.menu_class').click(function () {
   $('ul.the_menu').slideToggle('medium');
   });
 });

 

Let me explain the code above the 1st line means when the document is loaded run the function in our case the sliding menu. The next line means once an image with a class of menu_class is clicked the menu will slide which brings me down to line 3. The menu will toggle down at a medium speed. You can change the speed if you wish from slow, medium or fast. The second and third line are important as they hold key elements refering to our CSS file which is img.menu_class and ul.the_menu. We havent wrote these yet but will do when we begin to write out our menu. Head over to your HTML in the code view so we can begin to write out our menu.

 

<img src="images/button.png" width="184" height="32" class="menu_class" />
 <ul class="the_menu">
 <li><a href="#">A Website #1</a></li>
 <li><a href="#">A Website #2</a></li>
 <li><a href="#">A Link #1</a></li>
 <li><a href="#">A Link #2</a></li> 
 <li><a href="#">A Website #3</a></li>
 <li><a href="#">A Website #4</a></li>
 <li><a href="#">A Link #3</a></li>
 <li><a href="#">A Link #4</a></li>
 </ul>

 

The first bit of code you see is a simple image which is our button, we specify the width and height of our button we also give it a class. The class will be the images unique anchor point for the js file which we have already wrote. The class also lets us apply any styles via css using the class .menu_class. After that we have a simple unordered list.

 

Open up your CSS file in dreamweaver. Lets set a few style for the main part of our document.

 

body {
   font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size:12px;
   background-color: #333333;
 }

 

Just some simple text and background styling is needed, set your font family and desired font size, ive also changed the background from white to a darkish grey color. The next bit of styling were going to add is for the ordered and unordered lists, were also going to apply a border to our button image, you may do your border in photoshop on the actual image but i find it best to add it using CSS as changing abit of code is easier then opening up photoshop to change it.

 

ul, li {
   margin:0;
   padding:0;
   list-style:none;
 }
 
 .menu_class {
   border:1px solid #1c1c1c;
 }

 

The next bit of css styling refers to the menu that drops down once the button is clicked.

.the_menu {
   display:none;
   width:300px;
   border: 1px solid #1c1c1c;
 }

ข้อมูลการดาวน์โหลด Sliding Jquery Menu

เข้าชมทั้งหมด

: 669 ครั้ง


ตัวอย่างการทำงาน

ดาวน์โหลดไปแล้ว

: 136 ครั้ง

ประเภท

: Freeware

ขนาดไฟล์

: 64.5 kb

หมวดหมู่

: Menu & Navigation

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


jQuery Drop down Menu


Features Full cross-browser compatibility Fully accessible even when javascript is turned off, as a pure css menu Search engines optimized Clear unordered list (LI and UL HTML tags) structure of jQuery…
เข้าชมทั้งหมด : 764 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 205 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

multilevel tree menu jQuery


This is a powerful jQuery component to build easily a multilevel tree menu or a contextual menu (right click) in an intuitive way! JS call for the menu:
เข้าชมทั้งหมด : 780 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 152 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

slide extra content or a navigation tool(jQuery )


This is a jQuery component to build a sliding panel where you can load content or navigation structure via
เข้าชมทั้งหมด : 666 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 166 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

DropDown CSS Menu


The structure of our menu is based on a simple un-ordered list.
เข้าชมทั้งหมด : 681 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 165 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Menu: Dropdown, iPod Drilldown, and Flyout styles wit


How it works Required markup The menu plugin was written with progressive enhancement in mind: first mark up a basic and functional unordered list of links,
เข้าชมทั้งหมด : 745 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 155 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form