ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด slide extra content or a navigation tool(jQuery )
เข้าชมทั้งหมด : 656 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 165 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation


slide extra content or a navigation tool(jQuery )

This is a jQuery component to build a sliding panel where you can load content or navigation structure via Ajax.

JS call:

 

 

01 <script type="text/javascript" src="http://jquery.com/src/jquery-latest.js"></script>
02   <script type="text/javascript" src="inc/jquery.hoverIntent.min.js"></script>
03   <script type="text/javascript" src="inc/jquery.metadata.js"></script>
04   <script type="text/javascript" src="inc/jquery.mb.flipV.cryp.js"></script>
05   <script type="text/javascript" src="inc/mbExtruder.js"></script>
06   <script type="text/javascript">
07   $(function(){
08     $("#extruderTop").buildMbExtruder({
09       width:350,
10       flapDim:"100%",
11       extruderOpacity:1,
12       onClose:function(){},
13       onContentLoad: function(){}
14     });
15